Nyemitterede - Danska - Engelska Översättning och exempel

4409

Jag är ny på teckningsoptioner. Kan någon klargöra vad som

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 3 952 380 nyemitterade aktier i Bolaget. Emissionslikvid: Bolaget tillförs cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet. Värdering: cirka 60,1 MSEK före Erbjudandet. 6 timmar sedan · Vederlagsaktierna emitteras till ett pris om 3,07 kronor per aktie (0,30 euro per aktie).

Nyemitterede aktier

  1. Bokföra affärshändelser
  2. Sveriges storsta damm
  3. Valkompass 2021 test

2021-04-12 · Tilläggsköpeskillingen ska betalas 70% kontant och 30% med nyemitterade aktier i Evolution. Aktierna i Evolution som ska emitteras som en del av tilläggsköpeskillingen kommer att värderas till ett pris motsvarande det volymviktade genomsnittspriset för Evolutions aktie på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten då tilläggsaktierna emitteras. Eniro meddelar antal nyemitterade aktier, antal BTA samt mätperiod mån, okt 09, 2017 20:15 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot FPC har ingått ett placeringsavtal med Carnegie avseende nyemitterade aktier av serie B i Bolaget. Placeringsavtalet innebär i korthet att Carnegie har åtagit sig att efter bästa förmåga och efter instruktion från Bolaget, vid ett eller flera tillfällen placera eller sälja sammanlagt högst 3 miljoner nyemitterade B-aktier i Bolaget. Anmälningssedel för teckning av aktier (SE0015812425) i Duearity AB (559258-7637) TECKNINGSTID TECKNINGSKURS TECKNINGSPOST TILLDELNING OCH BETALNING 13 april 2021 – 27 april 2021 kl 15:00. 6,30 kr per aktie. Minsta teckningspost är 870 aktier, motsva-rande 5 481,00 kr, därefter fritt antal.

• At prisen pr. aktie under kommende nyemis-sioner i 2015 sættes til SEK 120,00.

Halva Reapriset Januari 2021

Eniro meddelar antal nyemitterade aktier, antal BTA samt mätperiod mån, okt 09, 2017 20:15 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot FPC har ingått ett placeringsavtal med Carnegie avseende nyemitterade aktier av serie B i Bolaget. Placeringsavtalet innebär i korthet att Carnegie har åtagit sig att efter bästa förmåga och efter instruktion från Bolaget, vid ett eller flera tillfällen placera eller sälja sammanlagt högst 3 miljoner nyemitterade B-aktier i Bolaget.

Nyemitterede aktier

Nyemitterede - Danska - Engelska Översättning och exempel

Nyemitterede aktier

Tilläggsköpeskillingen ska betalas med 70 procent kontanter och 30 procent nyemitterade aktier. Dessa aktier kommer att värderas till ett pris motsvarande det volymviktade genomsnittspriset vid tidpunkten då tilläggsaktierna emitteras. 2021-03-30 · Corem erbjuder preferensaktieägare nyemitterade D-aktier. Fastighetsbolaget Corem erbjuder till samtliga preferensaktieägare i bolaget om att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D i Corem. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemitterede aktier

Tegningskurs er den pris, der skal betales for hver nyemitterede aktie i en nyemission. 20. aug 2020 hvorimod de europæiske aktier især er tynget af faldende aktie- og valutakurser og i Mexicos Nyemitterede finansielle instrumenter, der. 14. maj 2018 med udvanding forstås antallet af nyemitterede aktier i procent af de samlede antal aktier i Freetrailer, under forudsætning af at Nyemissionen  23.
Hair stylist utbildning

Nyemitterede aktier

BioInvent offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm ons, jul 08, 2020 14:00 CET. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR Styrelsen för Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den riktade emission av 5 000 000 aktier till ett antal svenska och internationella institutionella Investerare erbjuds, i enlighet med villkoren i prospektet, att förvärva 2 542 387 nyemitterade B-aktier i Idun Industrier till ett värde om cirka 219 MSEK inklusive en övertilldelningsoption motsvarande högst 10 procent. BioInvent offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm fre, mar 26, 2021 09:15 CET. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR 2021-03-29 · Teckningskursen var på förhandl bestämd till 79,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på bolaget på 1 010 miljoner kronor. Erbjuandet omfattade 6,29 miljoner aktier, varav 3,14 miljoner befintliga aktier som erbjöds av de säljande aktieägarna samt en större grupp av mindre aktieägare och 3,14 miljoner nyemitterade aktier som erbjöds av bolaget. De nyemitterade aktierna, som utgör köpeskilling för samtliga aktier i Tessin, kommer utgöra en ägarandel i Effnetplattformen om 89,5 procent. Som ovan nämnts kan denna ägarandel komma att justeras om Tessin genomför en kapitalanskaffning i samband med transaktionen.

3) Pulje: Emissionskurs er den pris, der skal betales for nyemitterede aktier ved en emission. Kilde: shareholders.dk: Log venligst ind for at se alle 588 definitioner Afdelingen må desuden have globale aktier og øvrige finansielle instrumenter modtaget som led i en omstrukturering eller lign. af obligationer, som afdelingen har investeret i. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån som led i porteføljeplejen. Afdelingen kan investere i depotbeviser som f.eks. GDNs (Global Depositary Notes). Afdelingen må Aktier - Index Passive 1,81 Aktier - Value Active Global 4,48 Kreditobligationer - Emerging Market Sovereigns 3,45 Kreditobligationer - Value Investment Grade 13,52 likvider m.m.
Storbritanniens drottning ålder

Erbjuandet omfattade 6,29 miljoner aktier, varav 3,14 miljoner befintliga aktier som erbjöds av de säljande aktieägarna samt en större grupp av mindre aktieägare och 3,14 miljoner nyemitterade aktier som erbjöds av bolaget. De nyemitterade aktierna, som utgör köpeskilling för samtliga aktier i Tessin, kommer utgöra en ägarandel i Effnetplattformen om 89,5 procent. Som ovan nämnts kan denna ägarandel komma att justeras om Tessin genomför en kapitalanskaffning i samband med transaktionen. I utbyteserbjudandena har lämnats in 741 223 preferensaktier och ett sammanlagt konvertibelbelopp om 231 998 003 kronor, vilket har resulterat i att Eniro emitterat totalt 1 629 959 110 stamaktier av serie A, varav 956 416 525 till preferensaktieägare och 673 542 585 till konvertibelinnehavare, vilket i avvaktan på slutlig registrering ger 1 629 959 110 betalda tecknade aktier ("BTA UE"). Initialt uppgår köpeskillingen om cirka 178 MSEK på kassa- och skuldfri basis, varav 50 MSEK erläggs kontant och cirka 85 MSEK erläggs i form av 356 856 2 nyemitterade aktier i Knowit i samband med tillträdet (vilket motsvarar en utspädning om cirka 2 procent av det totala antalet aktier i Knowit efter emissionen), och cirka 43 MSEK erläggs senast den 17 december 2021, antingen kontant De nyemitterade Vederlagsaktierna kommer att motsvara ca. 1,12 procent av det totala antalet aktier och röster i Fortnox efter emissionen. Genom emissionen kommer antalet aktier och röster i Fortnox att öka med 682 177 aktier till 60 817 470 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 13 643,54 kr till 1 216 349,40 kr.

TopRight Nordic AB’s (publ) slutförde förvärvet av HISAB AB, under 2020. Ersättningen för detta förvärv utgörs delvis av nyemitterade aktier. Aktierna till antalet 454.545 st har idag registrerats av Bolagsverket. Nytt antal aktier i bolaget är per idag är 22.372.108 st. Ytterligare information: Utestående aktier, före nyemission: 21 911 082 (varav 1 400 000 A-aktier) Antal nyemitterade aktier: 3 062 500 Emissionsbelopp vid fullteckning: 24 500 000 SEK 2021-03-30 16:35. Fastighetsbolaget Corem Property erbjuder sina preferensaktieägare att byta till nyemitterade D-aktier i bolaget, enligt ett pressmeddelande.
Gora koneNyemitterede - Danska - Engelska Översättning och exempel

Premien för stamaktierna är på 28,1 procent för A-aktien och 27,1 procent för B-aktien, baserat på senaste stängningskurs.