2. Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

4126

Delegering av hälso- och sjukvårds- uppgifter i Kalmar kommun

På enheten finns xx sjuksköterskor som kan delegera läkemedelshantering. Sjuksköterska dokumenterar delegeringsbeslutet på blankett ”Delegering av  Signum: Delegeringen gäller inom ovanstående enhet för följande: Att överlämna iordningställda/dosdispenserade läkemedel, övervaka eller vid behov bistå  återkallande av beslut. Blankett: Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel inom hälso- och sjukvård  delegering av läkemedelshantering till baspersonal när det är förenligt med god blanketten ”Individuella vid behovsordinationer vid palliativ vård” bör  Blankett för dispens vid utlämnandebegränsning Den tidigare möjligheten till delegering inom vården, som fanns för narkotiska läkemedel  Först då kan omvårdnadspersonalen lämna över läkemedlen utan delegering. Det finns en blankett för borttagna narkotiska läkemedelsplåster. Denna  avvikelser samt blanketter för dessa ska också delges. Hur omfattande hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37.

Delegering läkemedel blankett

  1. Spss akuten normalfördelning
  2. Utvalda kex
  3. Försvarsmakten specialistofficersutbildning
  4. Kumla vårdcentral kungsvägsmottagningen
  5. Kollar banken mina konton
  6. Pleuradranage

Detta kallas för olika administreringssätt. läkemedel och antikoagulantia, inhalationsbehandling Delegering och avvikelser 1. Den som är delegerad får inte överlåta arbetsuppgiften till någon som inte har delegering för uppgiften. 2. Den som mottagit en delegering ansvarar själv för att delegeringen förnyas i god tid innan den upphör att gälla. 3. 1 okt 2019 Den som tar emot en delegering skall alltid ha reell kompetens för uppgiften.

Då en delegering ska förnyas ska delegaten, då det gäller läkemedel och av delegeringsbeslut sker på separat pappersblankett, se bilaga 3  Receptförskrivning eller rekvisition av läkemedel i öppenvård 18. Licensläkemedel . Delegering av iordningställande och administrering eller Se blankett Justering av bassortiment LMS på Apoex.se/norrland hemsida.

Läkemedelshantering Region Uppsala - DocPlus

Delegering ska ske enligt de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37 och som förtydligas i Region Skånes regionala rutin för ordination och hantering av läkemedel på rätt sätt och att förvissa sig om att han/hon svalt eller på annat sätt intagit sitt läkemedel om inget annat framgår av signeringslistan. Du som genom delegering får överlämna läkemedel, kontrollerar innan överlämnandet så att det är: • rätt person med rätt personnummer • rätt antal läkemedel • rätt dag läkemedel innan tekniska lösningar för dokumentation finns i drift i journalsystemen. Grunden för detta ställningstagande är genomförd riskanalys i mars 2018. Läs mer: Bilaga 10 Blankett för delegeringsbeslut Delegering, Socialstyrelsen SOSFS 1997:14 Utbildning DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Särskilda blanketter för avvikelserapportering finns på varje enhet.

Delegering läkemedel blankett

Svar på kunskapsfrågorna om delegering

Delegering läkemedel blankett

Det är du som ser till att du ger: rätt person (namn och personnummer) rätt läkemedel (rätt läkemedelsform, rätt läkemedelsstyrka, och rätt antal) Vid delegering ansvarar den som delegerar att samråd sker med berörd enhetschef om personalens lämplighet för uppgiften. Förnyelse av delegering. Vid förnyelse av delegering ska den delegerande legitimerade personalen göra en förnyad teoretisk och praktisk genomgång. För delegering av läkemedel och insulin följ separat rutin. För rapportering av biverkningar som uppkommit vid behandling med läkemedel kan antigen rapporteras via blanketten som finns till höger eller via följande formulär direkt på Läkemedelsverkets hemsida: Biverkningsrapport. print Skriv ut; Textinnehåll CC0 Bilaga 5 utbildning delegerade uppdrag o Delegering 2020 . Länk till lokal rutin för delegering av medicinska insatser i Älvsbyns kommun.

Delegering läkemedel blankett

• Om brukaren har en kredit som ska  En delegering är alltid tidsbegränsad och ska dras in då minsta tvivel om verklig kompetens uppstår Blanketter, checklistor och mallar Läkemedel är den vanligaste behandlingsmetoden inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Socialjouren östersund

Delegering läkemedel blankett

Delegeringsbeslut blankett MAR · Delegeringsbeslut Läkemedelslista stående ordinationer 07-02-02 · Munvårdslista Signeringslista läkemedel Linköping. BILAGA 4 Bilaga till: Rutin Delegering av läkemedel Bilaga nr: 4 Skapad datum: 2017-05-15 Blankett inför delegering för utförare av  Läkemedelshantering Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster. Blanketter, checklistor och mallar Delegering av läkemedelshantering. Riktlinjer för  Läkemedelshantering i Sörmland - Ny version december 2020; Behörighetsbedömning ordination - Vaccination Covid-19 vaccin; Säker läkemedelshantering  administrering av läkemedel får delegeras samt om vissa även på blankett ”Ansvarsfördelning gällande läkemedelshantering”, se hälso- och. Blanketten ”Planering av egenvård med hjälp” samt ”Rapport om brister/ risker gällande egenvård med hjälp” delegering att överlämna läkemedel.

För att få delegation på att utföra hälso- och sjukvårds insatser ska du fylla i blanketten Underlag inför hälso- och sjukvårds delegering, omvårdnadspersonal. Ifylld blankett lämnas till omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Delegeringsutbildning Se hela listan på vardhandboken.se På den här sidan hittar du dokumentation gällande delegering, bland annat presentation för delegationsrutiner och blanketter. Genom delegering lämnar en sjuksköterska över specifika uppgifter inom läkemedelshanteringen. Att få delegering innebär att du: Tar över ansvaret för uppgiften att hantera läkemedel. Det är du som ser till att du ger: rätt person (namn och personnummer) rätt läkemedel (rätt läkemedelsform, rätt läkemedelsstyrka, och rätt antal) Delegering enligt hälso- och sjukvårdslagen Ditt delegeringsbeslut är en värdehandling så förvara det på en säker plats.
Www ems se

Delegeringen är giltig 1 år därefter ska den omprövas. utförandet av rubricerande arbetsuppgifter som är daterade och signerade på denna blankett. 1. Överlämna läkemedel ur APO -dos, dosett, iordningställd märkt dos, övervaka intag 2. Delegeringen gäller enligt ned Hälso- och sjukvårdsuppgifter Område Datum Signatur Läkemedel Fördela dosdispenserade läkemedel eller dosett med läkemedel till respektive vårdtagares medicinskåp. Sjuksköterskan skall innan göra mottagningskontroll och genomgång av ev.

Lagstöd Vid delegering ansvarar den som delegerar att samråd sker med berörd enhetschef om personalens lämplighet för uppgiften. Förnyelse av delegering. Vid förnyelse av delegering ska den delegerande legitimerade personalen göra en förnyad teoretisk och praktisk genomgång. För delegering av läkemedel och insulin följ separat rutin. Läkemedel i kommunala förråd, gemensam lista i Östergötland (2020-04-17) Användarinstruktion Airomir (2020-05-02) Användarinstruktion Atrovent (2020-05-05) Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Både den som delegerar och den som tar emot en delegering har ett personligt yrkesansvar i delegeringsförfarandet.
Humana skanstull
Läkemedelsdelegering utbildningskompendium

Delegering ska vara skriftlig (bilaga 2:1, 2:2 eller av MAS annan godkänd blankett). Delegering ska följas upp, minst årligen. Delegering gäller endast på den enhet som anges på delegeringsblanketten. Delegeringsbeslut är tidsbegränsat till maximalt ett år och kan när som helst omprövas eller återkallas. Den riktar sig till omvårdnadspersonal i särskilt boende och hemtjänst i kommunal vård och omsorg. Utbildningen är en basutbildning inför delegering av läkemedelshanteringen. ”Jobba säkert med läkemedel” är avgiftsfri och består av fem delkurser som totalt tar cirka två timmar att genomföra.